ATHANOR
Wydawnictwo
Regulamin sklepu

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 11-03-2020r.

Spis treści:

I Ogólne warunki

  1. Zasady składania zamówień

  2. Ceny towaru

  3. Formy płatności

  4. Realizacja zamówienia

  5. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje

VII. Ochrona danych osobowych RODO

VIII. Obowiązki kupującego

IX. Postanowienia końcowe

I. Ogólne warunki
1.Internetowy Antykwariat ATHANOR, działający pod adresem www.antykwariat-athanor.net zwany dalej Antykwariatem jest prowadzony przez : ANTYKWARIAT ATHANOR Grzegorz Żarnecki NIP ; 6781339310  .
2.Pod pojęciem towaru rozumie się książki,czasopisma, mapy, starodruki,dzieła sztuki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie dostępne w Antykwariacie, prezentowane na stronie internetowej www.antykwariat-athanor.net
3.Towary prezentowane w Antykwariacie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane w Antykwariacie stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
4.Do korzystania z Antykwariatu niezbędne są: komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Internet Explorer w wersji nie starszej niż z 2010 r., a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

II. Zasady składania zamówień
1.Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Antykwariatu.
2.Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej . Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Antykwariat.
3.Jeżeli towar nie jest dostępny (wyczerpany stan magazynowy, uszkodzenie, pomyłka w opisie towaru,zwrot do Komitenta – właściciela towaru przyjętego przez Antykwariat do sprzedaży komisowej), Antykwariat poinformuje o tym Kupującego drogą e- mail. Antykwariat ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy, a jeżeli Kupujący zapłacił za towar Antykwariat dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.
4.W przypadku czasowej niedostępności towaru, Antykwariat może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę.

 

III Ceny towaru
1.Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.
2.Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem z

IV. Formy płatności
Przelew, gotówka przy odbiorze osobistym

 

Dane niezbędne do realizacji zamówienia zostaną przesłane klientowi osobnym mailem.V. Realizacja zamówienia

1.Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność określonego w zamówieniu towaru, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Antykwariat wysłane w formie wiadomości e-mailowej.
2.Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: 
- w przypadku płatności przelewem - z chwilą zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym Antykwariatu. 
3. Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosi 1-5 dni roboczych.
4. Realizacja zamówienia następuje zawsze w dni robocze po wpłynięciu płatności na konto Antykwariatu ATHANOR .
5. W przypadku, gdy termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy – wysyłka następuje pierwszego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym.
6.Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czasu realizacji zamówień. O zmianie Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
7.Antykwariat zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży zamierzonego towaru/realizacji zamówienia – patrz II/pkt.3 .
8.W przypadku wyboru płatności przelewem i nieopłacenia przesyłki w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, Antykwariatowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku zamówienie zostaje anulowane

9.Antykwariat realizuje wysyłki poza granicę Polski. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę dostawcy, która uzależniona jest od stawek tego rodzaju usług w kraju docelowym. Klientów z zagranicy, prosimy o wcześniejszy kontakt celem doprecyzowania sumy zamówienia.
10.Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

12.W przypadku zakupu obiektów, których wartość przekracza 10 000,00 zł, moment sprzedaży przypada na moment uiszczenia ceny. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu  całośći należności oraz kosztów wysyłki i dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem

13.Obiór osobisty jest możliwy w punkcie przy ulicy Karmelickiej 46/U1 w Krakowie po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną lub przez wiadomość e-mail.

VI. Prawo odstąpienia od umowy/Reklamacje
1.Antykwariat oferuje towary używane, ich stan jest dokładnie opisany na stronie z oferowanym towarem .Kupujący dokonując zakupu w sklepie internetowym akceptuje ich stan zawarty w opisie,w związku z powyższym reklamacja może być uwzględniona w przypadku, gdy ich opis w sklepie internetowym jest niezgodny z ich stanem faktycznym, po dostarczeniu przez dostawcę/przewoźnika.
2.Reklamując towar należy do przesyłki dołączyć pismo wskazujące przyczynę reklamacji oraz żądanie usunięcia wady lub wymiany na rzecz wolną od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienie od umowy, a także otrzymany dowód zakupu.

 

3.W razie odstąpienia przez Kupującego od umowy i uznania tego odstąpienia przez Antykwariat, Antykwariat dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
4.Antykwariat rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania

VII. Ochrona danych osobowych RODO

 

1.Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:
ANTYKWARIAT ATHANOR
GRZEGORZ ŻARNECKI
NIP - 678 133 93 10

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail athanor1@o2.pl
2.Dane osobowe będą przetwarzane przez ANTYKWARIAT ATHANOR , Firma Handlowo Usługowo w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) podjęcia działań celem wykonania umowy sprzedaży wysyłkowej, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu dostawy).

 

Dokonując zakupu w Antykwariacie Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Antykwariatu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić realizację zamówienia przez Antykwariat.

 

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ANTYKWARIAT ATHANOR ,GRZEGORZ ŻARNECKI [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

 

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Regulaminu, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
Informacje będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail),

 

3.Dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez ANTYKWARIAT ATHANOR

 

okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
- dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy sprzedaży oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących ANTYKWARIAT ATHANOR

 

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
4.Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

 

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

4.Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ANTYKWARIAT ATHANOR  :
przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy i brokerzy świadczący usługi wysyłkowe, biuro księgowe, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych, serwisów internetowych i aukcyjnych), Wojewódzki Konserwator Zabytków (w przypadku obiektów, których wartość przekracza 10 000,00 zł i z tego tytułu wymagają wpisu do Ewidencyjnej księgi zabytków).

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

VIII. Obowiązki prawne Kupującego.

 

1. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł  Kupujący jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych [przesłanie skanu dowodu tożsamości]. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.

 

2. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

3. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt1], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki .

 

IX.Postanowienia końcowe
1.Antykwariat dokłada należytej staranności, aby treść prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21 września 2011 r. wraz z późniejszymi aktualizacjami.
3.Antykwariat zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.antykwariat-ath

4.W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy [wzór formularza]:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Antykwariat ATHANOR

Grzegorz Żarnecki

  

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
Proszę o zwrot środków na rachunek bankowy:
……….……………………………………………………………………[nr rachunku]

 

 

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

Wyszukiwarka
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Darmowa Dostawa


Newsletter
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania
Przechowalnia
Brak produktów w przechowalni
Ostatnio oglądane
Najczęściej kupowane
POLECAMYtarot marsylski

20919990
Antykwariat - Athanor Ul.Karmelicka 46/U1; 31-128 Kraków, telefon: 791 604 018 w godzinach od 11.00 do 18.00

Antykwariat Kraków, Antykwariat w Krakowie, skup obrazów, skup książek

Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store